با توجه به تغییراتی که اخیرا در وب سایت ایجاد شده چناچه در استفاده از هر یک از بخش های سایت با مشکل و یا سوالی مواجه شدید با رابط کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان تماس حاصل فرمایید.          از تاریخ 1391/4/5 خانه ریاضیات اصفهان به عضویت شورای طرح امانت بین کتابخانه ای در آمد.قوانین و مقررات

قوانین و مقررات استفاده از طرح امانت بین کتابخانه ای اصفهان

شرایط عضویت : هر یک از کتابخانه های معتبر شهر یا استان اصفهان در صورت پذیرفتن مفاد آئین نامه و داشتن شرایط لازم با تصویب شورای طرح، می توانند به عضویت این طرح درآیند .

آئین نامه : بر اساس این توافقنامه که به تأئید شهردار اصفهان و رؤسای دانشگاههای اصفهان،صنعتی اصفهان ،علوم پزشکی و مالک اشتر، دنشگاه هنر ، پیام نور رسیده است، شبکه سرویس امانت کتاب و تبادل مقالات علمی بین کتابخانه های مرکزی شهرداری اصفهان و کتابخانه های دانشگاههای مذکور ایجاد می گردد.


 آئین نامه و مقررات اجرای این سرویس به شرح زیر است:

۱/ کتابخانه های مرکزی مسئول اجرای طرح هستند.

۲/ در هرکدام از کتابخانه های عضویک نفر به عنوان رابط و یک نفر به عنوان جانشین برای اجرای طرح تعیین می گردد.

۳/ رابط کتابخانه امانت دهنده موظف است در صورت موجود بودن کتب مورد درخواست آنها را بلافاصله به رابط کتابخانه امانت گیرنده تحویل دهد و چنانچه کتاب در امانت باشد لازم است در اولین فرصت آن را فراخوانی نماید.

۴/ این سیستم از طریق پیک عمل خواهد نمود. بنابراین در ابتدا یک پیک سه روز در هفته رأس ساعت ۹ صبح مسیر تمام کتابخانه های عضو را طی می نماید و موارد مربوط به این قرارداد را جابجا خواهد نمود. در صورت افزایش حجم مبادلات، روزهای کاری پیک به تمامی ایام هفته تعمیم می یابد.

۵/ در حال حاضر تنها اعضای تعریف شده هر کتابخانه می توانند از این سرویس بهره مند شوند .

۶/ مدت امانت کتاب ده روز است و تنها برای یک بار و مدت ده روز قابل تمدید می باشد. نحوه تمدید کتاب توسط آئین نامه داخلی شورا مشخص می گردد.

۷/ اطلاعات کتابشناسی کتب/ مقالات مورد درخواست بایستی بصورت کامل باشد. این اطلاعات از طرف متقاضی بر روی برگه های درخواست که به صورت دستی یا الکترونیکی تنظیم گردیده ، تکمیل می شود.

۸/ کتابهای خطی، نایاب، مرجع،نفیس، قدیمی، ذخیره، درسی، مواد دیداری شنیداری، پایان نامه های تحصیلی و گزارشهای علمی که استفاده روزمره و یا در محل دارند، امانت داده نمی شود ولی اعضای هر کتابخانه می توانند با اخذ معرفی نامه از رابط کتابخانه خود و توافق کتابخانه مقابل ، از این مواد در محل کتابخانه صاحب سند طبق ضوابط آن کتابخانه استفاده نمایند.

۹/ نشریات ادواری به امانت داده نمی شود ولی فتوکپی مقالات درخواستی با دریافت هزینه در اختیار رابطین قرار داده می شوند.

۱۰/ کتابخانه های امانت دهنده موظف هستند تا درخواستهای فتوکپی مقالات را در ظرف مدت دو روز آماده و به پیک یارابط کتابخانه متقاضی تحویل دهند.

۱۱/ هر متقاضی می تواند در یک زمان، حداکثر ۵۰ صفحه زیراکس درخواست نماید.

۱۲/ بابت هر صفحه فتوکپی، مبلغی که سالیانه به تصویب شورای طرح می رسد دریافت خواهد شد.

۱۳/ اطلاعات مربوط به استفاده از امکانات اطلاع رسانی ( از قبیل شبکه های بین المللی یا ملی اطلاع رسانی) هر کتابخانه با دریافت مجوز از سرویس دهنده اصلی، در اختیار اعضاء سایر کتابخانه های عضو نیز قرار می گیرد.

تبصره : درخواست کتاب و مقاله می تواند توسط وسایل الکترونیکی و با e-mail به رابط انجام شود.

۱۴/ فرم درخواست می باید با مهر مخصوص کتابخانه امانت گیرنده ممهور گردد. تاریخ ارسال و برگشت کتاب در فرمهای درخواست ذکر می گردد.

۱۵/ کتابخانه امانت گیرنده موظف است کتاب و سایر مواد امانت گرفته شده را در تاریخ مقرر عودت دهد.

۱۶/ در صورت مفقود شدن و یا آسیب دیدن کتاب ،کتابخانه امانت گیرنده موظف است عین مدرک را تهیه و عودت دهد.

۱۷/ صورتحساب توسط رابطین در پایان هر سه ماه مبادله و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تحویل صورتحسابها ، تسویه حساب انجام خواهد گرفت.

۱۸/ نحوه حسابرسی با متقاضی برحسب مقررات داخلی کتابخانه امانت گیرنده خواهد بود.

۱۹/ در صورت اظهار عدم وجود مقاله و یا کتاب مورد نظر در کتابخانه ی امانت دهنده، مراتب در فرمهای مربوطه درج و به اطلاع رابط رسانیده می شود. در صورت تکرار مسئله ، موضوع در جلسه شورای طرح ،مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۲۰/ در صورت تأخیر در عودت کتاب، جریمه نقدی به میزان مبلغی که سالیانه به تصویب شورای طرح می رسد از کتابخانه امانت گیرنده دریافت خواهد شد. در صورت تکرار تخلف از طرف هرکدام از کتابخانه ها، مسئله در شورای طرح، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۲۱/ کتابخانه های شرکت کننده در طرح، موظف هستند آمار مربوط به درخواستهای رسیده و همچنین درخواستهایی که نتیجه مثبت و یامنفی داشته اند را نگهداری نمایند تا با ارائه آمارهای مربوطه ، به صورت فصلی کارآئی سیستم مورد ارزشیابی قرار گیرد.

۲۲/ هزینه های پیک توسط شهرداری اصفهان به عنوان یک خدمت فرهنگی پرداخت خواهد شد.

۲۳/ محاسبه هزینه بهره گیری از امکانات شبکه های مختلف بر اساس لیست تعرفه ای که هر کتابخانه از خدمات قابل ارائه خود به سایر کتابخانه ها ارسال می کند، محاسبه خواهد شد.

۲۴/ جهت نظارت بر طرح و بررسی مسائل و مشکلات آن شورای طرح حداقل ماهی یکبار جلسه داشته باشد.

 آیین نامه اجرایی طرح

نحوه عملکرد و شرح وظایف رابط

۱/ مشخصات کتاب و یا مقاله ی مورد درخواست، توسط خود درخواست کننده بر روی برگه های دو نسخه ای تکمیل شده، نسخه اصلی نزد رابط برای انجام مراحل امانت و نسخه دوم نزد فرد متقاضی باقی می ماند و یا به صورت الکترونیکی عمل می شود.

۲/ رابط های هر کدام از کتابخانه ها می بایستی قبل ازتکمیل برگه های امانت کتابخانه از وجود کتاب در کتابخانه ی دیگر اطمینان حاصل نمایند.

۳/ اطلاعات کتابشناختی کتب و مقالات مورد درخواست، از روی برگه رابط بر روی فرمهای پنج نسخه ای ( که در قسمت برگه های امانت بین کتابخانه ها خواهد آمد) تکمیل شده، سپس دو برگه درخواست و گزارش پیک/ رابط، به کتابخانه ی امانت دهنده تحویل می گردد و یا از طریق الکترونیکی ارسال می شود.

۴/ در صورت موجود بودن مواد مورد درخواست در کتابخانه امانت دهنده، فرم گزارش همراه کتاب و یا مقاله تکثیر شده تحویل پیک / رابط کتابخانه امانت گیرنده خواهد شد. تاریخ ارسال و برگشت بر روی برگه نوشته شده، فرم درخواست نزد کتابخانه امانت دهنده باقی می ماند

۵/ به علت برنامه منظم پیک ، رابط قادر خواهد بود تاریخ مراجعه بعدی متقاضی را جهت تحویل مواد درخواست شده تعیین نماید، ولی به هر صورت، به مجرد تحویل مواد از کتابخانه امانت دهنده ، مهر دریافت شد بر روی برگه های موجود در کتابخانه امانت گیرنده زده شده ، برگه گزارش سریعا" جهت اطلاع متقاضی از طریق کتابخانه امانت گیرنده ارسال می گردد تا برای دریافت مواد به کتابخانه مراجعه نماید.

۶/ در صورتی که کتاب مورد درخواست در امانت باشد در اولین فرصت ، فراخوانی خواهد گردید تا به مجرد عودت کتاب، همراه فرم گزارش به رابط کتابخانه امانت گیرنده تحویل داده شود.

۷/ رابط کتابخانه امانت دهنده موظف است به محض برگشت کتب فراخوانی شده، از طریق تلفن به رابط کتابخانه امانت گیرنده اطلاع دهد.

برگه های امانت بین کتابخانه ها

الف. برگه های امانت بین کتابخانه ها در پنج برگه درخواست – گزارش – رابط – برگشت و متقاضی ، تکمیل می گردد.

ب. برگه ی درخواست نزد کتابخانه امانت دهنده باقی مانده و برگه گزارش همراه مواد امانتی به رابط کتابخانه امانت گیرنده تحویل داده می شود. همچنین در صورتی که امکان امانت دادن نباشد همان فرم گزارش با توضیحات مربوط به کتابخانه امانت گیرنده عودت داده می شود.

ج. برگه رابط با درج کلیه اطلاعات مربوط، همواره در بایگانی رابط کتابخانه ی امانت گیرنده نگهداری می شود تا آمارهای مربوطه از آنها استخراج گردد.

د. پس از انقضای مهلت امانت وعودت کتاب، برگه برگشت می تواند به عنوان برگه اعلام وصول، از طرف کتابخانه امانت دهنده به رابط کتابخانه امانت گیرنده ارائه شود.

ه. برگه متقاضی نزد شخص باقی می ماند دراین برگه تاریخ مراجعه جهت دریافت منبع مورد درخواست ذکر شده است .

تبصره: همه موارد فوق می توانند با یک سیستم الکترونیکی زیر نظر شورای طرح تنظیم شوند. هزینه این سیستم را شهرداری پرداخت می نماید.

 
طراحی شده توسط رسول خالقی

/p>

شما از یک مرورگر غیر استاندارد استفاده می کنید